logo

Holy Rosary Primary School

Phone: (03) 5448 4280
Email: office@hrwhitehills.catholic.edu.au

White Hills, VIC 3550

pdf Uniform Price List 2019 Popular

By In School Downloads 849 downloads

Download (pdf, 68 KB)

School Uniforms 2019v2.pdf