logo

Holy Rosary Primary School

Phone: (03) 5448 4280
Email: office@hrwhitehills.catholic.edu.au

White Hills, VIC 3550

pdf Holy Rosary OSHC Key Info 2024 Popular

In Enrolment Package

Download (pdf, 341 KB)

Holy Rosary - OSHC Key Info 2024.pdf